Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

‘Algemene voorwaarden’ – onderhavige algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag op 22-01-2016 onder nummer 61763829

‘Sportpaardenonline.nl’ – handelsnaam waaronder Global United Group B.V. een online platform exploiteert voor het aanbieden van (sport)paarden en gerelateerde waren en diensten;

‘Website’ – de website onder de domeinnaam sportpaardenonline.nl waarop Sportpaardenonline.nl een platform biedt voor het aanbieden van (sport)paarden en gerelateerde waren en diensten;

‘Advertentie’ – Een tekstadvertentie, eventueel met (een) foto(’s) (bedoeld voor publicatie) op de Website;

‘Adverteerder’ – Een natuurlijke of rechtspersoon die een of meerdere (sport)paarden of gerelateerde waren of diensten aanbiedt middels een Advertentie op de Website;

‘Gebruiker’ – Een natuurlijke of rechtspersoon die gebruikmaakt van de Website of de diensten van Sportpaardenonline.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Adverteerder cq. Gebruiker enerzijds en Sportpaardenonline.nl anderzijds. Door het gebruik van de Website en/of de diensten van Sportpaardenonline.nl verklaart de Adverteerder cq. Gebruiker zich bekend met en gaat zij akkoord met de Algemene voorwaarden. Sportpaardenonline.nl heeft het recht om de Algemene voorwaarden aan te passen.

Artikel 3. Diensten Sportpaardenonline.nl

Sportpaardenonline.nl biedt op de Website een platform waar Adverteerders (een) (sport)paard(en) kan aanbieden middels Advertenties en Gebruikers informatie en contactgegevens kunnen verkrijgen die nodig zijn voor (het leggen van contact voor) de eventuele (ver)koop van een (sport)paard en of gerelateerde waren. De inhoud van de Advertenties is afkomstig van Adverteerders. Sportpaardenonline.nl heeft geen betrokkenheid bij de inhoud van de Advertenties en is geen partij bij eventuele onderhandelingen of overeenkomsten tussen Adverteerder(s) en Gebruiker(s) onderling. Sportpaardenonline.nl kan haar diensten te allen tijde zonder opgaaf van redenen wijzigen en/of beëindigen, zonder een vergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 4. De Advertentie

De Adverteerder is verantwoordelijk voor de juistheid, accuraatheid en volledigheid van de inhoud van de Advertentie. Advertenties mogen geen uitingen bevatten die in strijd zijn met de wet- en/of regelgeving noch mogen zij ongewenste inhoud (zoals pornografische, discriminerende en/of anderszins aanstootgevende teksten of afbeeldingen) bevatten. De inhoud van Advertenties mag geen inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

Artikel 5. Persoonsgegevens

De Adverteerder cq. Gebruiker draagt er zorg voor dat Sportpaardenonline.nl op de hoogte is van de volledige, juiste en actuele persoonsgegevens van Adverteerder cq. Gebruiker, waaronder, voor zover relevant, naam, adres, postcode, telefoonnummer en e-mailadres.

Artikel 6. Garantie

Sportpaardenonline.nl kan niet garanderen dat (i) de (tekst van) advertenties juist, accuraat en volledig is; (ii) de aangeboden (sport)paarden of gerelateerde waren of diensten van goede kwaliteit zijn; (iii) de Adverteerder cq. Gebruiker bevoegd is om een overeenkomst te sluiten; (iv) de door de Adverteerder cq. Gebruiker opgegeven persoonlijke gegevens juist, volledig en actueel zijn; (v) de Adverteerder cq. Gebruiker een eventuele overeenkomst op de juiste wijze zal uitvoeren; en (vi) de Website ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten. Deze opsomming is niet limitatief.

Artikel 7. Wijzigen en/of verwijderen van de Advertentie

Het staat Sportpaardenonline.nl te allen tijde vrij om Advertenties zonder opgaaf van redenen te wijzigen of verwijderen, onder meer wanneer zij het vermoeden heeft dat de Adverteerder niet handelt in overeenstemming met de wet, de Algemene voorwaarden en/of wanneer de Advertentie onjuistheden dan wel ongewenste inhoud bevat. Sportpaardenonline.nl is de Adverteerder nimmer een vergoeding verschuldigd.

Artikel 8. Misbruik van de Website

Anders dan zij die daarvoor toestemming hebben van Sportpaardenonline.nl, is het niemand toegestaan de (inhoud van) de Website te reproduceren en/of openbaar te maken. Het is bovendien niet toegestaan om (persoons)gegevens van Adverteerders of uit Advertenties te verzamelen, reproduceren en/of openbaar te maken, of om contact met Adverteerders op te nemen om eigen producten en/of diensten aan te bieden. Het is bovendien niet toegestaan om hyperlinks naar (advertenties op) andere websites in Advertenties weer te geven, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verkregen van Sportpaardenonline.nl.

Artikel 9. Uitsluiten Adverteerder cq. Gebruiker

Sportpaardenonline.nl kan een Adverteerder cq. Gebruiker zonder opgaaf van redenen en zonder een vergoeding verschuldigd te zijn, uitsluiten van de diensten op de Website.

Artikel 10. Aansprakelijkheid voor (de inhoud) van de Website

Sportpaardenonline.nl is, voor zover wettelijk toegestaan, uitgesloten van elke vorm van aansprakelijkheid voor alle schade die Adverteerder, Gebruiker en/of derden lijden onder meer als gevolg van (i) gebruik van de Website en/of diensten van Sportpaardenonline.nl; (ii) onjuiste, onvolledige en/of ongewenste inhoud op de Website en/of het niet functioneren van de Website; (iii) een veiligheidslek in en/of hack van de Website; (iv) contact met Adverteerders, Gebruikers en/of derden op, via en/of naar aanleiding van Advertenties op de Website; (v) het verwijderen van Advertenties of uitsluiten van Adverteerders en/of Gebruikers van de Website; (vi) wijzigingen van (de inhoud van) de Website; en/of (vii) het veranderen of beëindigen van de diensten die Sportpaardenonline.nl aanbiedt.

Artikel 11. Vrijwaring

De Adverteerder is volledig aansprakelijk voor ieder juridisch en financieel nadeel dat Sportpaardenonline.nl ondervindt wanneer de Gebruiker of een derde stelt (intellectuele eigendoms)rechten te hebben op (een deel van) de inhoud van de Advertentie. De Adverteerder vrijwaart Sportpaardenonline.nl voor iedere aanspraak van derden zowel in als buiten rechte met betrekking tot de (inhoud van de) Advertentie.

Artikel 12. Privacy

Gebruiker cq. Adverteerder gaat ermee akkoord dat Sportpaardenonline.nl, als verantwoordelijke voor de verwerking, persoonlijke gegevens verwerkt (i) om Gebruiker cq. Adverteerder in de gelegenheid te stellen Advertenties te plaatsen en met andere Gebruikers of Adverteerders, of met Sportpaardenonline.nl, in contact te komen via de Website en eventueel een overeenkomst te sluiten; (ii) om Gebruiker cq. Adverteerder op de hoogte te houden van de Advertenties op de Website en diensten van Sportpaardenonline.nl; (iii) voor direct marketing doeleinden; en (iv) te voldoen aan de op Sportpaardenonline.nl van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Website berusten bij Sportpaardenonline.nl of, waar het de inhoud van Advertenties betreft, bij de Adverteerder. Indien de (intellectuele eigendoms)rechten op de inhoud van Advertenties worden geschonden (door derden) dan is het aan de gedupeerde Adverteerder om hiertegen actie te ondernemen.

Artikel 14. Melden misbruik, illegale of inbreuk makende activiteiten

Meldingen van Advertenties in strijd met de Algemene voorwaarden kunt u sturen naar het e-mailadres: info@sportpaardenonline.nl Sportpaardenonline.nl zal de melding zo spoedig mogelijk beoordelen en vervolgstappen nemen indien nodig.

Artikel 15. Jurisdictie

Op de Algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen Sportpaardenonline.nl en de Adverteerder cq. Gebruiker.